• Jiahong Tower 1317, 699-20 Guangfulin Rd, Shanghai, China